Ochrana osobných údajov

INFORMÁCIE SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Starostlivo si plníme všetky povinnosti pri ochrane vašich osobných údajov, ktoré nám ukladá Nariadenie GDPR (Všeobecné Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) o Ochrane Údajov č. 2016/679 z 27. apríla 2016) a zákon 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“). V zmysle týchto predpisov vám poskytujeme nasledovné informácie:

 

KOMU POSKYTUJETE VAŠE ÚDAJE?

Našej spoločnosti Hypotéka z mobilu, s. r. o., so sídlom Raymanova 2766/9, 080 01 Prešov, Slovenská republika, IČO 55 899 102, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka číslo 47050/P (ďalej len „prevádzkovateľ“), ktorá poskytuje finančné sprostredkovanie ako podriadený finančný agent v zmysle zákona č. 186/2009 Z. z. zákona o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve, a to priamo prostredníctvom svojich zamestnancov a prostredníctvom spolupracujúcich osôb, ktoré sú v postavení podriadeného finančného agenta.

 

Ako prevádzkovateľ využívame pri svojej činnosti aj služby zmluvných partnerov. V niektorých prípadoch dochádza pri tejto činnosti k spracúvaniu osobných údajov. Vo všetkých prípadoch dbáme na dôsledný výber zmluvných partnerov, posudzujeme ich spoľahlivosť a v zmluvnom vzťahu máme zmluvne ošetrené pravidlá ochrany osobných údajov. V súlade so zákonom pri výbere zmluvných partnerov zisťujeme ich odbornú, technickú, organizačnú a personálnu spôsobilosť a schopnosť zaručiť bezpečnosť spracúvaných osobných údajov podľa čl. 28 Nariadenia a § 39 Zákona. Subjekty, ktoré vykonávajú v našom mene spracúvanie osobných údajov, majú v súlade so Zákonom s nami uzatvorenú zmluvu o spracúvaní osobných údajov.

 

Ak máte akúkoľvek otázku ohľadom spracovania vašich osobných údajov, môžete sa na nás obrátiť prostredníctvom e-mailu info@hypotekazmobilu.sk s uvedením predmetu „GDPR“.

 

Na základe § 44 Zákona a Článku 37 GDPR prevádzkovateľovi osobných údajov nevzniká povinnosť určiť Zodpovednú osobu, avšak ochranu osobných údajov plní prevádzkovateľ s najvyššou odbornou starostlivosťou, a to aj prostredníctvom pravidelného monitorovania príslušnej legislatívy a aktualizácie tohto dokumentu.

 

AKÝ JE ÚČEL SPRACOVANIA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Aby moholprevádzkovateľ, v zmysle Zákona o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon č. 186/2009“), vykonávať finančné sprostredkovanie a kompletne spracúvať podklady k finančným službám, t. j.:

 • predkladať potenciálnemu klientovi ponuky na uzavretie zmluvy o poskytnutí finančnej služby,
 • vykonávať činnosti, ktoré smerujú k uzavretiu zmluvy o poskytnutí finančnej služby,  
 • poskytovať potenciálnemu klientovi odbornú pomoc, informácie a odporúčania na účely uzavretia alebo ukončenia zmluvy o poskytnutí finančnej služby,

je oprávnený v zmysle ustanovenia § 31 Zákona č. 186/2009 získavať osobné údaje a iné informácie od klienta a od zástupcu klienta:

 • na účely vykonávania finančného sprostredkovania,
 • na účely identifikácie klienta,
 • na účely overovania tejto identifikácie, 
 • na účely ochrany a domáhania sa práv finančného agenta voči klientom,
 • na účely zdokumentovania činnosti,
 • na účely vykonávania dohľadu,
 • na plnenie úloh a povinností finančného agenta podľa Zákona č. 186/2009, ako aj Zákona č. 395/2002 Z. z. zákona o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov

aj bez súhlasu dotknutej osoby zaznamenávať, uchovávať, využívať a inak spracúvať osobné údaje v nasledovnom rozsahu:

 • meno, priezvisko, trvalý pobyt, adresa prechodného pobytu, rodné číslo, ak je pridelené, dátum narodenia, štátna príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti, ak ide o fyzickú osobu, vrátane fyzickej osoby zastupujúcej právnickú osobu,
 • ak ide o fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom, aj adresa miesta podnikania, označenie registra, alebo inej evidencie, v ktorej je podnikajúca fyzická osoba zapísaná, číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie,
 • identifikačných údajov v rozsahu názov, identifikačné číslo, ak je pridelené, adresa sídla, adresa umiestnenia podniku alebo organizačných zložiek a iná adresa miesta činnosti, zoznamu členov štatutárneho orgánu tejto právnickej osoby a údajov o nich v rozsahu meno, priezvisko, trvalý pobyt, adresa prechodného pobytu, rodné číslo, ak je pridelené, dátum narodenia, štátna príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti,
 • kontaktného telefónneho čísla, faxového čísla a adresy elektronickej pošty, ak ich má,
 • dokladov a údajov preukazujúcich oprávnenie na zastupovanie, ak ide o zástupcu a splnenie ostatných požiadaviek a podmienok, ktoré sú ustanovené zákonom alebo osobitnými predpismi, ktoré sa vzťahujú na vykonávanie finančného sprostredkovania.

Prevádzkovateľ je oprávnený od klienta alebo zástupcu klienta získavať osobné údaje skenovaním alebo iným zaznamenávaním z dokladu totožnosti v rozsahu obrazová podobizeň, titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, miesto a okres narodenia, trvalý pobyt, adresa prechodného pobytu, štátna príslušnosť, záznam o obmedzení spôsobilosti na právne úkony, druh a číslo dokladu totožnosti, vydávajúci orgán, dátum vydania, platnosť dokladu totožnosti a ďalšie údaje z dokladov totožnosti, v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie účelu spracúvania, aj bez súhlasu dotknutej osoby.

 

DOBA SPRACOVÁVANIA A UCHOVÁVANIE ÚDAJOV

Prevádzkovateľ zodpovedá v zmysle Zákona za bezpečnosť osobných údajov. Prevádzkovateľ je v zmysle § 36 zákona o finančnom sprostredkovaní povinný viesť evidenciu dokumentov, vrátane tých, ktoré obsahujú osobné údaje, a túto evidenciu uchovávať najmenej počas desiatich rokov od sprostredkovania uzatvorenia zmluvy medzi klientom a finančnou inštitúciou. Po uplynutí tejto lehoty resp. skončení účelu spracúvania budú osobné údaje zlikvidované.

 

SPRACOVATELIA A PRÍJEMCOVIA ÚDAJOV

Osobné údaje sú spracúvané prostredníctvom automatizovaných, čiastočne automatizovaných, alebo neautomatizovaných prostriedkov spracúvania, pričom sa uplatňujú primerané technické, organizačné a personálne bezpečnostné opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania. Osobné údaje spracúvajú len osoby oprávnené na spracúvanie, ktoré sú náležitým spôsobom poučené.

Vaše osobné údaje spracúvame interne, ale v niektorých činnostiach nám pomáhajú naši dodávatelia služieb – tzv. sprostredkovatelia. Pri ich výbere sme zohľadnili ich odbornú a technickú spôsobilosť spracúvať osobné údaje tak, aby bola zabezpečená primeraná úroveň ochrany. Sú nimi nasledovné kategórie:

 • spoločnosť, ktorá nám poskytuje prevádzku a webhosting našej webovej stránky,
 • spoločnosť, ktorá nám poskytuje služby v oblasti vedenia účtovníctva,
 • sprostredkovateľ pre online reklamu,
 • poskytovanie a sprístupnenie osobných údajov iným osobám: osobné údaje môžu byť sprístupnené subjektom oprávneným podľa zvláštnych predpisov (napríklad orgánom činným v trestnom konaní, súdom a pod.).

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie sa nepredpokladá.

 

ZÁKONNÝM DÔVODOM SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV JE:

 • plnenie zmluvy medzi tebou a prevádzkovateľom podľa § 13 ods. 1 písm. b) Zákona,
 • oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. f) Zákona,
 • váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. a) Zákona.

 

POUČENIE O VAŠICH PRÁVACH PRI SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ako dotknutej osobe vám z GDPR vyplývajú viaceré práva, na ktoré si vás dovoľujeme touto cestou upozorniť, a to:

a. Právo na prístup k osobným údajom

Máte právo od nás požadovať potvrdenie o tom, či spracúvame osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, a ak áno, tak máte právo získať prístup k týmto osobným údajom, ako aj právo na základné informácie o spracúvaní vašich osobných údajov (vymedzené v Článku 15 GDPR). Za týmto účelom je možné nás kontaktovať kedykoľvek, a to prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v bode 1.

b. Právo na opravu alebo doplnenie osobných údajov

Máte právo požadovať, aby sme bez zbytočného odkladu opravili nesprávne osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, ako aj právo na doplnenie neúplných osobných údajov (v zmysle Článku 16 GDPR). Za týmto účelom je možné nás kontaktovať kedykoľvek, a to prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v bode 1.

c. Právo na vymazanie osobných údajov

Právo požadovať bezodkladné vymazanie vašich osobných údajov máte iba v prípade, ak:

 • osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali,
 • odvoláte súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie,
 • namietate voči spracúvaniu a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie,
 • osobné údaje sa spracúvali nezákonne,
 • osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Európskej Únie alebo práva členského štátu, ktorému podliehame,
 • osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa článku 8 ods. 1 GDPR.

Za týmto účelom nás môžete kedykoľvek kontaktovať prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v bode 1., pričom následne posúdime, či vo vašom prípade neexistujú výnimky, kedy nie je potrebné vymazať vaše údaje, aj keď je splnená niektorá z vyššie uvedených podmienok (napr. je to potrebné na uplatňovanie právnych nárokov).

d. Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Máte právo, aby sme obmedzili spracúvanie vašich údajov (t.j. vaše údaje iba uchovávali, avšak iným spôsobom ich nespracúvali), ak:

 • ste napadli správnosť osobných údajov,
 • spracúvanie je protizákonné a vy namietate proti vymazaniu osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia,
 • už nepotrebujeme vaše osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebujete ich vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov,
 • namietate voči spracúvaniu.

Za týmto účelom nás môžete kedykoľvek kontaktovať prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v bode 1., pričom následne posúdime, či vo vašom prípade neexistujú výnimky, kedy je možné vaše osobné údaje spracúvať aj iným spôsobom, nielen uchovávaním.

e. Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov

Máte právo namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov, ak je právnym základom spracúvania vašich osobných údajov:

 • nevyhnutné splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, alebo
 • spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje naša spoločnosť alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú osobné záujmy, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, alebo
 • základné práva a slobody vašej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa.

Ak sa vaše údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom.

Za týmto účelom nás môžete kedykoľvek kontaktovať prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v bode 1.

Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracovávať osobné údaje dotknutej osoby, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracovanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

f. Právo na prenosnosť osobných údajov

Ak sa spracúvanie vašich osobných údajov vykonáva automatizovanými prostriedkami na základe vášho súhlasu alebo pre účely plnenia zmluvy, máte právo získať osobné údaje, ktoré sa vás týkajú a ktoré ste nám poskytli, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto údaje ďalšej osobe (prevádzkovateľovi).

g. Právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov

V neposlednom rade máte právo kedykoľvek odvolať vami udelený súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa vás týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním. Za týmto účelom nás môžete kedykoľvek kontaktovať prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v bode 1.

h. Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

Touto cestou vás zároveň informujeme, že v prípade, ak máte za to, že došlo k porušeniu práv fyzických osôb pri spracúvaní vašich osobných údajov alebo k porušeniu Zákona či nariadenia GDPR, môžete podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov (podľa § 100 Zákona), a to Úradu pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Vzor návrhu je uverejnený na stránke Úradu pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky www.dataprotection.gov.sk.

 

SÚBORY COOKIES

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie webovej stránky ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Je to bežná prax väčšiny veľkých webových lokalít.

 

Čo sú súbory cookie?

Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, heslo, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.

 

Aké súbory cookie používame?

Naša stránka využíva aplikácie pre sledovanie návštevnosti. V súvislosti s touto funkciou sú do vášho prehliadača ukladané krátke textové informácie s obmedzenou dobou platnosti (tzv. cookies). Získané informácie sú striktne anonymné a budú využívané iba na tvorbu štatistík využívania webu. Prevádzkovateľ nepoužíva cookies na poskytovanie vašich osobných údajov tretím stranám. Vaše údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, telefónny alebo emailový kontakt poskytneme tretej strane len vtedy, ak nám na to dáte súhlas.

 

Na našej webovej stránke používame nasledovné typy súborov cookie:

Nevyhnutné súbory cookie: Tieto súbory cookie sú potrebné pre prevádzku našich webových stránok. Sem patria napríklad cookie, ktoré vám umožňujú prihlásiť sa do bezpečných sekcií našej webovej stránky.

Výkonové súbory cookie: Tieto súbory cookie nám umožňujú analyzovať, akým spôsobom pracujete s našimi stránkami. To môžeme použiť na zlepšenie a zjednodušenie použiteľnosti našich webových stránok. Údaje, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú agregované a anonymné.

Funkčné súbory cookies: Tieto súbory cookie si pamätajú vašu voľbu za účelom zlepšenia vášho používateľského komfortu. Tým umožnia webovej stránke prispôsobiť obsah pre vás alebo zapamätať si vaše preferencie, napríklad voľbu jazyka. Údaje, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, vás osobne neidentifikujú.

Súbory cookies, ktoré používame, nepoškodzujú váš počítač a nie je možné ich použiť na zhromažďovanie vašich osobných údajov.

 

Ako kontrolovať súbory cookies?

Súbory cookies môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke www.aboutcookies.org. Môžete vymazať všetky súbory cookies uložené vo vašom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby si im znemožnil ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.

 

Aké sú ďalšie súvisiace informácie?

Niekedy na našich stránkach môžeme odkazovať aj na služby a produkty tretích strán. Web stránky týchto tretích strán majú vlastné podmienky ochrany osobných údajov a sú nezávislé na našich. Z toho dôvodu nenesieme žiadnu právnu zodpovednosť za obsah a aktivity týchto tretích strán. I napriek tomu je našou snahou udržať vysokú úroveň bezpečnosti. Preto, ak máte akékoľvek podozrenie na nekalé chovanie týchto tretích strán, kontaktujte nás prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v čl. I.

 

PLATNOSŤ

Tieto Zásady sú platné a účinné od 1. septembra 2022. Vzhľadom na to, že sa môže v budúcnosti vyžadovať aktualizácia informácií o spracúvaní osobných údajov obsiahnutých v týchto Zásadách, prevádzkovateľ je oprávnený tieto Zásady kedykoľvek aktualizovať. V takom prípade vás však o tom náležitým spôsobom oboznámime, a to minimálne 14 dní vopred.

 

Vytvorené digitálnou agentúrou UPVISION.

Hypotéka z mobilu, s. r. o. © 2024