Právne informácie

INFORMÁCIE POSKYTOVANÉ KLIENTOVI PRED UZAVRETÍM ZMLUVY O POSKYTNUTÍ FINANČNEJ SLUŽBY

 

Starostlivo si plníme všetky povinnosti v zmysle Zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“). V zmysle tohto predpisu vám poskytujeme nasledovné informácie:

 

1. Obchodné sídlo a právna forma podriadeného finančného agenta:

 

Spoločnosť Hypotéka z mobilu, s. r. o., so sídlom Raymanova 2766/9, 080 01 Prešov, Slovenská republika, IČO 55 899 102, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka číslo 47050/P. (ďalej len „Hypotéka z mobilu, s. r. o.“). Podriadený finančný agent je Spoločnosť s ručením obmedzeným.

 

2. Informácia o zázname v príslušnom registri podľa ustanovenia § 13 zákona č. 186/2009, Z. z. zákona o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene doplnení niektorých zákonov:

 

Hypotéka z mobilu, s. r. o. je podriadený finančný agent riadne zapísaný v registri Národnej banky Slovenska pod registračným číslom 277391. Je oprávnený vykonávať finančné sprostredkovanie v  sektore poistenia alebo zaistenia, v sektore prijímania vkladov, v sektore kapitálového trhu  a v sektore poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov. Hypotéka z mobilu, s. r. o., ako podriadený finančný agent,  vykonáva finančné sprostredkovanie na základe písomnej zmluvy o obchodnej spolupráci so Spoločnosťou Finportal, a. s., so sídlom Pribinova 4, 811 09 Bratislava, IČO: 45 469 156, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka: 5025/B (ďalej len „Spoločnosť Finportal, a. s.“). V tom istom čase môže mať podriadený finančný agent uzavretú písomnú zmluvu najviac s jedným samostatným finančným agentom.

Zápis podriadeného finančného agenta v registri Národnej banky Slovenska je možné overiť na webovom sídle https://regfap.nbs.sk/search.php. Podriadení finanční agenti sú externou sprostredkovateľskou sieťou. Internú sprostredkovateľskú sieť tvoria viazaní finanční agenti finančnej inštitúcie.

 

3. Informácia o kategorizácii klienta:

 

 

4. Informácia o postupe pri podávaní sťažností na vykonávanie finančného sprostredkovania podriadeným finančným agentom a osobitné predpisy upravujúce mimosúdne vyrovnanie sporov vyplývajúcich z finančného sprostredkovania:

 

 

5. Informácia o osobitných predpisoch, ktoré upravujú mimosúdne vyrovnanie sporov vyplývajúcich z finančného sprostredkovania:

 

 

6. Informácia o výške poplatkov a iných nákladov súvisiacich so sprostredkovanou finančnou službou:

 

Výška poplatkov a iných nákladov súvisiacich so sprostredkovanou finančnou službou, s ktorými musí klient rátať, je uvedená v Zápise zo stretnutia s klientom, ktorého neoddeliteľnou súčasťou je táto príloha s informáciami.

 

7. Informácia o nákladoch na finančné sprostredkovanie:

 

 

8. Informácia o spracovaní osobných údajov potenciálneho klienta / klienta podľa ustanovenia §10 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. zákona o ochrane osobných údajov:

 

  1. informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov v informačnom systéme,
  2. informácie o zdroji, z ktorého boli získané osobné údaje na spracovanie,
  3. odpis osobných údajov, ktoré sú predmetom spracovávania,
  4. opravu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracovávania,
  5. likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracovávania,
  6. likvidáciu osobných údajov, ktoré sú predmetom spracovávania, ak došlo k porušeniu zákona o ochrane osobných údajov. Klient na základe bezplatnej písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov na iné účely, ako sú uvedené zákone č. 186/2009, alebo na základe udeleného súhlasu. Klient má právo pri podozrení, že jeho osobné údaje sú spracovávané neoprávnene, podať oznámenie Úradu na ochranu osobných údajov SR. Ak klient nežije, jeho práva podľa zákona o ochrane osobných údajov môže uplatniť blízka osoba. Ostatné práva klienta sú uvedené v §20 zákona č. 122/2013, zákona o ochrane osobných údajov.

 

9. Informácia o zodpovednosti za škody vzniknuté klientovi pri vykonávaní finančného sprostredkovania:

 

 

10. Všeobecné pravidlá:

 

 

11. Informácia o spôsobe a systéme ochrany pred zlyhaním finančnej inštitúcie:

 

 

12. Výklad niektorých pojmov:

 

 1. fyzická osoba, ktorej je alebo bola zverená významná verejná funkcia.
 2. fyzická osoba, ktorou je manžel, manželka alebo osoba, ktorá má podobné postavenie ako manžel, manželka osoby uvedenej pod písm. a), dieťa, zať, nevesta osoby uvedenej pod písm. a), alebo osoba, ktorá má podobné postavenie ako zať, alebo nevesta osoby uvedenej pod písm. a), alebo rodič osoby uvedenej pod písm. a), fyzická osoba, o ktorej je známe, že je konečným užívateľom výhod rovnakého klienta alebo inak ovláda rovnakého klienta ako osoba uvedená pod písm. a), alebo podniká spolu s osobou uvedenou pod písm. a), alebo klienta, ktorý bol zriadený v prospech osoby uvedenej pod písm. a).

je funkcia hlavy štátu, predsedu vlády, podpredsedu vlády, ministra, vedúceho ústredného orgánu štátnej správy, štátneho tajomníka alebo obdobného zástupcu ministra, poslanec zákonodarného zboru, sudca najvyššieho súdu, sudca ústavného súdu alebo iných súdnych orgánov vyššieho stupňa, proti rozhodnutiu ktorých sa s výnimkou osobitných prípadov už nemožno odvolať, člen dvora audítorov alebo rady centrálnej banky, veľvyslanec, chargé d‘affaires, vysoko postavený príslušník ozbrojených síl, člen riadiaceho orgánu, dozorného orgánu alebo kontrolného orgánu štátneho podniku alebo obchodnej spoločnosti patriacej do vlastníctva štátu, alebo osoba v inej obdobnej funkcii vykonávanej v inštitúciách Európskej Únie alebo v medzinárodných inštitúciách.

fyzická osoba, v prospech ktorej sa obchod vykonáva, alebo fyzická osoba, ktorá fakticky alebo právne ovláda právnickú osobu / klienta, to znamená, že má priamy alebo nepriamy podiel, alebo ich súčet najmenej 25% na základnom imaní, alebo na hlasovacích právach právnickej osoby / klientovi; alebo má právo vymenovať, inak ustanoviť, alebo odvolať štatutárny orgán, dozorný orgán alebo iný riadiaci alebo kontrolný orgán právnickej osoby / klienta, alebo akýmkoľvek iným spôsobom ovláda klienta / právnickú osobu.

Ak klient nevykonáva obchod s vlastnými peňažnými prostriedkami alebo vo vlastnom mene, alebo nie je konečným užívateľom výhod realizovaného obchodu, na osobitnom vyhlásení pre finančného agenta pravdivo uvedie, kto je vlastníkom peňažných prostriedkov, alebo v mene koho obchod vykonáva, alebo kto je konečným užívateľom výhod realizovaného obchodu.

 

Tieto Informácie sú platné a účinné od 01.01.2024.

Vytvorené digitálnou agentúrou UPVISION.

Hypotéka z mobilu, s. r. o. © 2024