Sťažnosti

SŤAŽNOSTI

  1. Úvodné ustanovenia 

1.1. Spoločnosť Hypotéka z mobilu, s. r. o., so sídlom Raymanova 2766/9, 080 01 Prešov, Slovenská republika, IČO 55 899 102, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka číslo 47050/P. (ďalej len „Hypotéka z mobilu, s. r. o.“)  v súlade so zákonom  č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len “zákon”) a Zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, predkladá pre svojich klientov, ako aj potenciálnych klientov (ďalej len „Klient“) pravidlá podávania, evidencie a riešenia sťažností klientov na činnosť podriadeného finančného agenta:

 

  1. Podmienky prijímania, evidovania, riešenia a vybavovania sťažnosti

2.1. Klient je oprávnený podať sťažnosť elektronickým podaním na emailovú adresu info@hypotekazmobilu.sk.

2.2. Hypotéka z mobilu, s. r. o., má v zmysle zákona Odborného garanta.  Odborný garant je v zmysle ustanovenia § 25 ods. 6 písm. c zodpovedný za preverovanie, prešetrenie, vykonanie všetkých náležitých krokov, ktoré budú viesť k objektívnemu zisteniu všetkých vzájomných súvislostí pri dojednávaní podmienok zmluvy o finančnej službe, o poskytnutých informáciách zo strany Klienta a zhodnotí, či je sťažnosť oprávnená alebo neoprávnená.

2.3. Odborný garant je zodpovedný za to, aby sťažovateľ / Klient bol písomne emailom informovaný o prijatí jeho sťažnosti, o začatí šetrenia jeho sťažnosti a o výsledku šetrenia všetkých okolností súvisiacich s dôvodom jeho sťažnosti, a to v lehote ustanovenej  zákonom.

2.4. Zo strany sťažovateľa / Klienta je dôležité, aby

2.5. Sťažnosť, ktorá nemá požadované náležitosti, sťažnosť, ktorá nie je zrozumiteľná, sťažnosť, na vybavenie ktorej sú potrebné údaje, ktoré sa v sťažnosti neuvádzajú, Odborný garant došetrí a doplní  spôsobom, ktorý je najrýchlejší, dôveryhodný a dokázateľný. V prípade, že sťažovateľ / Klient odmietne poskytnúť súčinnosť potrebnú na vybavenie jeho sťažnosti a bez ktorej nie je možné prešetrenie a vybavenie sťažnosti, bude sťažnosť považovaná za vybavenú.

2.6. Sťažnosť,  pri ktorej je jednoznačný a jasný postup na jej vybavenie: Odborný garant je zodpovedný za jej vybavenie a prijatie opatrení na vybavenie sťažnosti do 30 dní odo dňa doručenia sťažnosti a v tejto lehote musí byť sťažovateľ / Klient písomne emailom informovaný o spôsobe vybavenia jeho sťažnosti.

2.7. Sťažnosť, ktorá je oprávnená: Odborný garant je zodpovedný za to, aby sťažovateľ / Klient dostal písomnú informáciu, adresovanú sťažovateľovi / Klientovi emailom, v termíne, ktorý je určený v zmysle ustanovenia § 26, ods. 5. zákona. V písomnej informácii je sťažovateľ / Klient informovaný o spôsobe vybavenia jeho sťažnosti a prípadne aj o opatreniach prijatých na vybavenie jeho sťažnosti.

2.8. Sťažnosť, ktorá je neoprávnená alebo neopodstatnená: Odborný garant je zodpovedný za to, aby sťažovateľ / Klient dostal v určenej lehote  písomnú informáciu o spôsobe vybavenia jeho sťažnosti, v ktorej sa konštatujú dôvody vyhodnotenia sťažnosti ako neoprávnenej alebo neopodstatnenej.

2.9. Sťažnosť, ktorú nebolo možné preveriť z dôvodu nedostatočnej súčinnosti zo strany sťažovateľa: Odborný garant je zodpovedný za vykonanie rovnakých krokov ako pri sťažnosti oprávnenej.

2.10. Hypotéka z mobilu, s. r. o. je povinná v zmysle ustanovenia § 26 ods. 5 zákona vybaviť sťažnosť a prijať opatrenia na vybavenie sťažnosti do 30 dní odo dňa jej doručenia a v tejto lehote je povinná písomne informovať sťažovateľa / Klienta o spôsobe vybavenia jeho sťažnosti.

2.11. V odôvodnených prípadoch môže Hypotéka z mobilu, s. r. o. túto lehotu predĺžiť, a to najviac na 60 dní odo dňa doručenia sťažnosti, pričom musí sťažovateľovi / Klientovi oznámiť dôvody predĺženia lehoty na 60 dní, a to do 30 dní odo dňa doručenia sťažnosti.

Vytvorené digitálnou agentúrou UPVISION.

Hypotéka z mobilu, s. r. o. © 2024